Login

Register

Login

Registreer

Naar de webshop Telefonisch contact
0111-820000

Algemene Voorwaarden

Schermafbeelding 2018 05 14 om 11.23.41 Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 14 mei 2018

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle activiteiten georganiseerd door ISSHONI Karate of ISSHONI Trainingen verder te noemen ISSHONI.

Artikel 1. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten van ISSHONI geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. ISSHONI kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten.
 2. ISSHONI is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de trainingsruimte.
 3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van ISSHONI, in ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.
 4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van ISSHONI.

Artikel 2. Betaling inschrijf- en lesgeld

 1. Iedere deelnemer/lid van ISSHONI is, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus, inschrijfgeld ad € 25,00 verschuldigd. Dit inschrijfgeld is éénmalig en dient voor de eerste les te worden voldaan zoals hierna bepaald.
 2. Betaling van het overeengekomen lesgeld vindt plaats per maand of per kwartaal of per seizoen en dient vooruit te geschieden per automatische incasso en wel voor de eerste dag van iedere periode. In geval van inschrijving in de loop van een maand, zal het lesgeld voor die maand naar rato worden berekend en dit bedrag dient vóór de eerste les te worden voldaan op de wijze zoals hierna bepaald.
 3. Deelnemers aan trainingen van ISSHONI Trainingen, krijgen voor aanvang van de training een factuur voor het volledige bedrag van de cursus en dienen deze voor aanvang van de cursus te betalen.
 4. In geval van een afzonderlijke cursus dient, in afwijking van het bovenstaande, betaling van het overeengekomen lesgeld ineens in zijn geheel vooruit te geschieden en wel voor de eerste les van de betreffende cursus.
 5. Betaling zal plaatsvinden door middel van Automatische incasso naar de bankrekening van ISSHONI Karate Zierikzee.
 6. Wanneer voor de vervaldatum het lesgeld niet door ISSHONI is ontvangen heeft de leraar het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van lessen in de daarop volgende periode totdat betaling is geschied, dan wel de overeenkomst is beëindigd.
 7. Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de les/cursus deel te nemen. In geval van een ernstige blessure en daardoor langdurige afwezigheid kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Een en ander kan alleen bij tijdige melding en in onderling overleg met de leraar.
 8. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door ISSHONI eenmaal per jaar worden verhoogd. De deelnemer krijgt hiervan ten minste één maand tevoren een schriftelijke mededeling.

Artikel 3 Duur overeenkomst, opzegging en opzegtermijn.

 1. De overeenkomst, die wordt aangegaan door middel van een inschrijfformulier, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus, en kan door elk van de partijen worden opgezegd door hiervan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen.
 2. De opzegtermijn omvat 1 kalendermaand. Gedurende de opzegperiode kunnen de lessen uiteraard nog worden gevolgd.
 3. In geen geval vindt restitutie plaats van reeds voldaan lesgeld.
 4. Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van een afzonderlijke cursus kan uitsluitend vóór aanvang van de cursus en onder de daartoe bij inschrijving voor die cursus gestelde voorwaarden.
Isshoni Karate gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren.